Error
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Obchodné a zmluvné podmienky pri prenájme vozidla

Potrebné doklady pre prenájom vozidla (fyzická osoba):

• Platný občiansky preukaz prípadne pas
• Vodičský preukaz ktorého držiteľom ste minimálne 2 roky 

Potrebné doklady pre prenájom vozidla (právnická osoba):

• Platný výpis z obchodného registra / živnostenský list
• Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
• Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti prípadne ním poverená osoba

Platobné podmienky:
V prípade platby v hotovosti  klient hradí čiastku za prenájom vozidla na základe faktúry a vratnú zálohu. Výška zálohy /depozit/ závisí od druhu vozidla. Zálohu klientovi vyplatíme v plnej výške po vrátení nepoškodeného vozidla.
Cena je stanovená v závislosti od doby prenájmu, teda čím dlhšia doba prenájmu, tým nižšia cena.

Cena za prenájom vozidla zahŕňa:
• kompletné zákonné a havarijné poistenie v celej EÚ
• diaľničná nálepka v SR
• pneumatiky podľa sezóny
• asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti / s výnimkou odťahu vozidla/
• možnosť viest prenajaté vozidlo inou osobou /len ak sú jeho iniciále uvedené v nájomnej zmluve/
• pravidelná údržba vozidla
• náhradné vozidlo v prípade poruchy /ak je k dispozícii/
• neobmedzený počet najazdených kilometrov 
• tekuté náplne vo vozidle, ktoré si nájomca pri preberaní vozidla prekontroluje, a tie bude počas prevádzky priebežne kontrolovať a dopĺňať mimo olejových náplní a k ich výmene pristaví vozidlo prenajímateľovi.

Poistenie:

• všetky vozidlá sú poistené
• spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca, vo výške 10% zo vzniknutej škody, minimálne 330,00 Eur
• pre plnenie poistnej udalosti je potrebné predložiť TP a kľúče od vozidla, v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
• v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok a v prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu vozidla alebo ustanovení vyhlášky polície o cestnej premávke vozidiel je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
• v prípade dopravnej nehody je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť. Bez policajného hlásenia poisťovňa zamietne úhradu škody.

Cesta do zahraničia:

• pri ceste do zahraničia je nájomca povinný túto skutočnosť oznámiť prenajímateľovi vopred
• s prenajatým vozidlo môže cestovať po celej Európe, okrem krajín: Ukrajina, Albánsko, Srbsko.

Ďalšie informácie:

• autopožičovňa nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle, vrátane panelu od rádia
• ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
• autopožičovňa si vyhradzuje právo zamietnutia prenájmu bez udania dôvodu
• na predĺženie nájmu vozidla, je potrebné sa s požičaným vozidlom dostaviť k prenajímateľovi, zaplatiť opätovnú zálohu na ďalšie dni a vypísať a podpísať novú zmluvu. Ak sa poruší táto povinnosť, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 150,00 Eur.
• v prípade poškodenia pneumatiky na vozidle je nájomca povinný túto dať opraviť na vlastné náklady
• nájomca je povinný odovzdať vozidlo prenajímateľovi najneskôr v deň skončenia nájmu v presnú hodinu, v opačnom prípade, t.j. ak nájomca bude meškať viac ako polhodinu, bude mu započítaný ďalší deň. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla  a na zákazníka bude podané trestné oznámenie.
• v prípade technickej závady na prenajatom vozidle, prenajímateľ túto odstráni a vozidlo predá nájomcovi, ktorý za čas pokiaľ sa vozidlo opravuje neplatí
• vozidlo nájomca vráti prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal
• nepožičať vozidlo inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla.